Loading...

Lög Landeigendafélags Sléttu- og Grunnavíkurhrepps 30. maí 2011

Lög fyrir Landeigendafélag Sléttu- og Grunnavíkurhrepps 30. maí 2011

1. gr.
Félagið heitir Landeigendafélag Sléttu- og Grunnavíkurhrepps.

Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.
 
2. gr.
Félagsmenn geta þeir orðið, sem eiga réttindi yfir fasteignum í fyrrum Sléttu- og Grunnavíkurhreppi, það er jörðum, einstökum lóðum og húsum. 

3. gr.
Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna félagsmanna varðandi réttindi þeirra í ofangreindum hreppum.
 
4. gr.
Félagsfundur hefur æðsta vald um málefni félagsins með þeim hætti, er lög þessi ákveða. Stjórn ákveður fundarstað, sem ekki er bundinn við heimili félagsins.

Félagsfundur er lögmætur, ef kvatt er til hans í samræmi við ákvæði laga þessara og fund sækja 10 félagsmenn hið fæsta. Nú verður fundur ólögmætur vegna annmarka um framangreind atriði, og skal þá kvatt til nýs fundar með 14 daga fyrirvara. Skal þess getið í fundarboði, að fundur þessi verði haldinn í stað fyrri fundar, er eigi varð lögmætur. Er hinn síðari fundur þá lögmætur til ályktana um þau mál, er ræða átti á fyrri fundi, ef hann sækja 5 félagsmenn.

5. gr.
Aðalfundur skal haldinn fyrir lok maí mánaðar ár hvert og skal dagskrá vera þessi:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar.
3. Lagabreytingar
4. Stjórnarkjör.
5. Kjör tveggja endurskoðenda til 2ja ára í senn og tveggja til vara.
6. Tekin ákvörðun um árgjald til félagsins.
7. Önnur mál.
6. gr.

Aukafund skal halda, þegar stjórn félagsins telur það nauðsynlegt eða helmingur félagsmanna krefst þess enda sé fundarefni tilgreint. Skal félagsstjórn boða til fundarins innan viku frá því að krafa barst og hann haldinn eigi síðar en innan 4 vikna frá sama tíma. Nú hefur félagsstjórn eigi kvatt til fundar innan 14 daga frá því að krafa barst, og geta félagsmenn þá sjálfir annast kvaðningu.

7. gr.

Félagsstjórn kveður til félagsfunda a.m.k. 2 vikum fyrir fund með bréfi, og skal jafnan 
geta dagskrár í fundarboði. Einnig skal hún auglýsa aðalfund í hljóðvarpi og dagblaði tveimur dögum fyrir fund.

8. gr.

Á félagsfundi stjórnar skal kjörinn fundarstjóri, og kveður hann til fundarritara. 

Fundarstjóri kannar í fundarbyrjun, hvort fundarboð og fundarsókn sé lögmæt og lýsir því hvort svo sé.

Fundarstjóri ákveður á hvern hátt atkvæðagreiðsla og önnur málsmeðferð fer fram. Hver einstakur fundarmanna getur þá krafist skriflegrar atkvæðagreiðslu um málefni.


9. gr.

Í öllum málum hefur hver félagsmaður eitt atkvæði og ræður einfaldur meirihluti 
úrslitum, nema um lagabreytingar, sbr. 10. grein. 

10. gr.

Eigi er hægt að skuldbinda félagsmann til þess að leggja fram fé eða annað í félagsþarfir umfram árgjald hans.

Lögum þessum verður því aðeins breytt að 2/3 fundarmanna gjaldi breytingunni jákvæði.

11.gr.

Ef félagsmaður vill fá tilkynningar og kvaðningar, er félagsstjórn sendir frá sér, þá skal hann tilkynna félagsstjórn heimilisfang sitt.

12. gr.

Fundargerðir skal rita í gerðabók, og skulu þær lesnar upp og bornar undir atkvæði í fundarlok og síðan undirritaðar af fundarstjóra og fundarritara.

13. gr.

Félagsstjórn skal skipuð 5 félögum og 3 til vara, og skal hún kosin á aðalfundi til 2ja ára í senn. Að öðru jöfnu skulu 3 stjórnarmenn, formaður, gjaldkeri og ritari hafa búsetu á höfuðborgarsvæðinu, en varaformaður og meðstjórnandi á Ísafjarðarsvæðinu. Formaður og varaformaður skulu kosnir sérstaklega, en að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. 

Stjórnin ræður sjálf fundarstað sínum.

Stjórnin ræður félagsmálum milli funda og skuldbindur félagið fyrir þess hönd.

Formaður kveður með hæfilegum fyrirvara til stjórnarfundar, er hann telur þess þörf, svo og eftir kröfu eins stjórnanda.

Stjórnarmanni er ekki skylt að taka við endurkjöri í stjórn.

14. gr.

Stjórnin skal semja nákvæma skrá um félaga.

15. gr.

Ákvörðun um slit félagsins verður tekin á aðalfundi félagsins og þarf samþykki ⅔ fundarmanna. Eignir félagsins við slit þess skulu renna til bygginga- og viðhaldssjóða átthagafélaga í Sléttu- og Grunnavíkurhreppum hinum fornu með það að markmiði að viðhalda húsum, kirkjum og kirkjugörðum i þeirra eigu eða umsjá.

Reykjavík, 30. maí 2011